Hoppa till sidans innehåll

Ställplats


Vid Svaidestugan finns åtta ställplatser med elanslutning. Du kan även välja att stå här utan tillgång till el.

Observera att det är en obemannad ställplats.

Priser                OBS prisjustering sedan 15/4 2022.

Ställplats med elanslutning 10 A:       200 kronor/dygn.

Ställplats utan elanslutning:               150 kronor/dygn.

Betala

Betalning sker till Svaide Roma SOK´s swishnummer 123 100 79 13. Swisha över 200 kronor per dygn och ange ställplats samt Ert fordons registreringsnummer.

Brandsläckare och första förband

Brandsläckare och första förband finns inne i Svaidestugan. De är placerade i korridoren mellan omklädningsrummen.

Husvagn

Husvagnar får stå på ställplatsen. Parkera personbilen på stora parkeringen intill ställplatserna när Du har ställt upp husvagnen.

Rekommenderat avstånd

Det skall vara fyra meter mellan mobila boendeenheter av brandskyddsskäl enligt direktiv från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Placering på ställplatsen

Husbilar ställer sig med fronten ut mot vägen. Husvagnar backas in så att draganordningen kommer ut mot vägen.

Ordningsregler

Visa hänsyn till andra som vistas i området och var tysta efter klockan 22.00.

Förtält

Av brandskyddsskäl får Du inte slå upp förtält på ställplatsen eftersom avståndet mellan fordonen då blir för litet.

Utebelysning

Utebelysningen går igång vid skymningen och är sedan påslagen till klockan 21.30. Belysningen på stolpen till eluttagen är alltid på.

Elförsörjning

Ställplatsen har åtta eluttag där varje eluttag har säkringar på 10 ampere.

Toaletter, omklädningsrum och duschar

Toaletter, omklädningsrum och duschar finns inne i Svaidestugan. Dessa är kostnadsfria för ställplatsgäster och öppna dygnet runt.

Bastu

Bastun är påslagen tisdagar klockan 18.00-20.00 med reservation för heta och soliga dagar.

Diskplats

Det finns inget servicehus eller kök vid ställplatsen. Däremot finns det en diskplats på baksidan av Svaidestugan.

Dricksvatten

Dricksvatten kan hämtas vid diskplatsen på Svaidestugans baksida eller i omklädningsrummen.

Latrintömning

Latrintömning kan ske vid avloppsreningsverket vid Färjeledsbacken i Visby. Dit är det cirka fyra kilometer.

Sophantering

Det finns en sopbod med källsortering mittemot ställplatserna. Den är märkt Sopbod.

Wifi

På Svaidestugans veranda finns wifi. Lösenordet är Vidvaten.

Grillplatser

Det finns fyra stycken grillplatser. Två på vardera sidan av Svaidestugan.

Att göra vid Svaidestugan

Svaidestugan har motionsspår med spårlängder mellan 1,25-10 km. Motionsspåret som är 1,25 km har elljus. Vintertid körs det upp skidspår. Det finns även en friluftsstig runt Svaidevät som är en kilometer lång. Vidare finns det ett stort utegym och en lekplats.

Kommersiell service

Vid handelsplatsen Stenhuggaren i Visby finns bland annat livsmedelsbutikerna ICA Maxi och Stora Coop. Där finns även ett flertal affärer såsom exempelvis Biltema, Team Sportia och McDonalds. Det är cirka tre km till handelsplatsen Stenhuggaren.

Kollektivtrafik

Längs stora vägen går det bussar mot Visby. För tider se anslag vid Svaidestugan.

__________________________________

Welcome to Svaidestugan's standing place

Here at Svaidestugan there are eight pitches with an electrical connection. You can also choose to stand here without access to electricity.

Please note that this is an unmanned stand.

Prices

Rack with electrical connection 10 A:                    200 SEK/day.

Setting position without electrical connection:       150 SEK/day.

Pay

Payment is made to Svaide Roma SOK by SWISH at number 123 100 79 13. Make a Swish payment of 200 SEK per day and enter the rack and your vehicle's registration number.

Fire extinguishers and first aid

Fire extinguishers and first aid are located inside the Svaide cabin. They are located in the hallway between the changing rooms.

Caravan

Caravans may stand on the pitches. Park the passenger car in the large parking lot next to the pitches when you have set up the caravan.

Recommended distance

There must be four metres between mobile accommodation units for fire protection reasons as directed by MSB (Swedish Civil Contingencies Agency).

Placement on the stand

Motorhomes line up to the road. Caravans are backed in so that the towing device comes out towards the road.

Rules of procedure

Show consideration for others who are staying in the area and be quiet after 22.00.

Awning

For fire protection reasons, do not have to pitch a awning on the pitches as the distance between the vehicles will be too small.

Outdoor lighting

The outdoor lighting starts at dusk and is then switched on until 21.30. The lighting on the post to the electrical sockets is always on.

Electricity supply

The rack has eight electrical outlets where each electrical outlet has fuses of 10 amps.

Toilets, changing rooms and showers

Toilets, changing rooms and showers are located inside the Svaidestugan. These are free of charge for setup guests and open 24 hours a day.

Sauna

The sauna is switched on Tuesdays at 18.00-20.00.

Washing-up

There is no service building or kitchen at the rack. However, there is a washing-up area at the back of svaidestugan.

Drinking water

Drinking water can be collected at the washing point at the back of the Svaide cottage or in the changing rooms.

Latrine emptying

Latrine emptying can take place at the wastewater treatment plant at Färjeledsbacken in Visby. It's about four kilometers away.

Garbage disposal

There is a garbage shop with sorting at source opposite the set-up sites. It's marked Sopbod.

Wifi

On Svaide cottage there is wifi. The password is Vidvaten.

Barbecue facilities

There are four barbecue areas. Two on either side of the Svaide cottage.

To do at Svaidestugan

Svaidestugan has jogging tracks with track lengths between 1.25-10 km. The 1.25 km jogging track has electric lights. In winter, ski trails are run up. There is also an open-air trail around Svaidevät which is one kilometre long. Furthermore, there is a large outdoor gym, and a children's playground.

Commercial service

At the Stenhuggaren shopping site in Visby are the grocery stores ICA Maxi and Stora Coop. There are also a number of shops such as Biltema, Team Sportia and McDonalds. It is about three km from the Stenhuggaren trading site.

Public transport

Along the main road there are buses towards Visby. For times see notice at Svaidestugan.

Uppdaterad: 13 JUN 2021 19:10 Skribent: Niklas
E-post: This is a mailto link

Gilla Svaidestugan och Svaideroma SOK på Facebook så får ni direkt våra nyheter därifrån:

Svaidestugan


Svaide Roma SOK

OBS! Även du som inte har facebook kan läsa våra sidor där som vilken hemsida som helst!

 


 

STÖD Svaide Roma SOK!

Ange oss som din förening på Svenska Spel!

 


Svaide Roma arrangerar:


 

OrienterapaGotland


Läs mer om vårt Leaderprojekt!Idrottens Ö

 

 


booked.net

 

 


För synpunkter och frågor om hemsidan:

Kontakta webmaster 
på webmaster [a] svaideroma.se

Postadress:
Svaide Roma SOK
Box 1007
62121 Visby

Besöksadress:
Follingbo svajde 127
62191 Visby

Kontakt:
Tel: 0498261204
E-post: This is a mailto link

Se all info